Skip to main content

Traumaanpassad yoga

Yoga för stresshantering och psykiskt välmående

I ett samhälle med allt högre tempo, förväntningar på att ständigt vara tillgänglig, med sociala medier och krav på prestation ser vi att den mentala ohälsan hos människor ökar. Depression, ångest, utmattningssyndrom, spänningar i kroppen, huvudvärk och kronisk smärta blir allt vanligare. I vissa fall kan man behöva hjälp med att återta balansen i sitt liv och då kan yoga vara ett verktyg som kan användas som stöd parallellt med annan behandling eller individuellt.
På denna sida kan du läsa om hur yogan kan främja ditt välmående och hjälpa dig att må bättre samt vilka metoder vi på Ashtanga Yoga Malmö använder oss av. Våra lärare har utöver sina gedigna yogalärarutbildningar, mångåriga erfarenhet av undervisning samt egen daglig yogapraktik utbildats eller gått individuella kurser hos Traumaanpassad Yoga Sverige och Yoga TAY) for the mind (The Minded Institute London).

Stress – en naturlig respons

Stressreaktionen vi upplever i utmanande situationer eller när vi konfronteras med fara är en naturlig respons som hjälper kroppen att bli redo att hantera de händelser vi möter i livet. Stress är inte enbart något negativt utan samma kemiska respons i hjärnan uppstår av saker vi upplever som roligt  eller utmanande såsom träning, intressanta projekt, en ny kärlek, en spännande resa mm (positiv stress kallas ”eustress”).
Det är vårt autonoma nervsystem (den del av nervsystemet vi inte kan styra själv) som reglerar olika respons vid aktivitet och vila. Det sympatiska nervsystemet (SNS) aktiveras vid stress och det parasympatiska nervsystemet (PNS) vid vila och återhämtning. Vi pendlar ständigt mellan dessa under dygnets gång och i en frisk kropp är dessa två system i balans.

När stressen blir ohälsosam

Om vi däremot utsätts för långvarig eller kronisk stress (även positiv som efter en tid kan omvandlas till en negativ påverkan) kan vi hamna i en ond cirkel där SNS är ständigt aktivt och PNS blir försvagat  - en obalans som resulterar i brist på möjlighet till återhämtning. En följd av detta kan bli oroskänslor, negativa tankegångar, svårt att sova med försämrad fysisk och psykisk ohälsa som följd. Ångest och/eller depression kan bli följden om man utsätts för långvarig stress som man upplever att man inte kan hantera. På sikt kan kronisk stress även leda till kollaps och att PNS responsen blir så stark med utmattning och emotionell utbrändhet som resultat.

Trauma -  vad är det?

En mer allvarlig påföljd till en eller flera händelser som överväldigar oss emotionellt, psykologiskt och fysiskt kan vara att utveckla trauma. Upplevelsen av ett trauma är individuellt, dvs det som är traumatiskt för en person är inte nödvändigtvis traumatiskt för en annan. Ett trauma kan vara något som händer oss eller inte händer oss, såsom brist på kärlek och omsorg.

Traumatisk stress som stannar i kroppen är en överlevnadsrespons men som kan ge symptom och reaktioner som påverkar våra liv negativt. Den drabbade kan återuppleva skrämmande minnen genom flashbacks, mardrömmar och känslor som hopplöshet, sorg och intensiv rädsla. En annan reaktion kan vara att man dissocierar från verkligheten och fysiska förnimmelser. Trauma kan också påverka våra relationer och att man undviker situationer och platser. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en stressrelaterad diagnos som kan ges om ihållande negativa symtom påverkar oss mer än en månad efter traumat.

Vad är Traumaanpassad Yoga och hur fungerar det?

Både i fall av depression, ångest, utmattning eller trauma kan det upplevas som att man förlorar kontrollen över sig själv och sin kropp. Då kan man behöva hjälp att återta balansen i sitt liv. Traumabehandling är komplext och bör alltid utföras av legitimerade traumabehandlare. Yogan kan underlätta och utgöra ett verktyg som underlättar denna process på ett behagligt och mjukt sätt.

Traumaanpassad yoga (TAY) är en evidensbaserad form av yoga som genom symptomlindring positivt kan påverka individens hälsotillstånd och som kan användas som komplement vid annan behandling. TAY vänder sig inte enbart till individer som drabbats av trauma utan metoderna används även för ångest, depression, utmattning, missbruk, NPF-diagnoser mm.
TAY avser att erbjuda individen kunskap och praktiska redskap för att lära sig förstå, hantera och förändra olika reaktioner och beteenden och på så vis bidra till att utveckla ett bättre förhållningssätt och en ny livsstil.

TAYs metoder grundar sig i förståelsen av hur kopplingarna mellan hjärnans och kroppens olika funktioner fungerar i teori och praktik. Genom att öka insikten och förståelsen för hur den egna kroppen fungerar kan individen inte bara förstå varför olika känslor, tankar och reaktioner uppstår, men även lära sig hur dessa kan hanteras med olika självreglerande tekniker.

Vad kan jag förvänta mig av en traumaanpassad yogaklass?

TAY syftar till att genom olika yogaövningar, andning och rörelse hjälpa individen bli medveten om olika beteenden och tankemönster, samt att stärka dennes förmåga att utifrån nya insikter om sig själv kunna urskilja vad som stärker hens liv i en konstruktiv riktning.

TAY grundar sig på principen att kroppen själv kan möjliggöra och underlätta återhämtning genom att med metoder som adresserar obalansen i det autonoma nervsystemet (som uppstår vid långvarig eller traumatisk stress) bidra till ett ökat inre lugn och trygghet. Metoden och pedagogiken syftar till att stärka deltagarnas känsla av egen kraft, självkontroll, närvaro och trygghet i kroppen och i yogagruppen. Mellan klasserna ges övningar, tips och råd för att bidra med regleringstekniker som kan användas även i vardagen.

TAYs huvudfokus är att öka förmågan till självreglering samt främja trygghet i stunden, kroppen och gruppen. Genom fysisk träning som är särskilt programmerad att stärka och balansera nervsystemet får deltagarna chans till en lugn stund utan krav och prestation. Vid varje lektionstillfälle får deltagarna prova olika rörelser i form av yogapositioner, andningsövningar anpassade för gruppen, samt olika avslappningstekniker. Ofta bygger klassen på ett särskilt tema där individen introduceras till olika verktyg och metoder för ökad självmedvetenhet och ökad förmåga till stresshantering samt minskning av stress.

Hur skiljer sig en traumaanpassad yogaklass från en vanlig yogaklass?

TAY är en varsam, anpassningsbar metod med insikt om just den påverkade biologin och vanliga traumaresponser, för att göra den så tillgänglig som möjligt särskilt för de med komplex problematik och som kanske har svårigheter med att gå på öppna yogaklasser.

När man går till en traumaanpassad yogaklass ska man vara trygg med att den som guidar klassen har kunskaper om vanliga reaktioner och kan hantera och ge råd och övningar vid panikångest och starka reaktioner. Traumaanpassad yoga:

•    erbjuder en säker, trygg, lugn, stödjande och icke-värderande eller dömande miljö
•    hjälper att uppmärksamma egna gränser och behov
•    uppmuntrar till självmedvetenhet och självreglering
•    inspirerar till personligt utforskande istället för jämförande och tävlande med andra
•    främjar nyfikenhet och intresse av kroppen samt den subjektiva upplevelsen av ögonblicket

Yoga och TAYs metoder kan vara ett stöd för att stärka kroppen, sinnet, nervsystemet och hjärnans funktioner och bidra till en meningsfull gemenskap och vardag. Fördelar med yogaklasser baserade på TAYs metoder är:

•    minskad stress och oro
•    större medveten närvaro och förstärkt kroppsuppfattning
•    ökat inre lugn och psykiskt välbefinnande
•    ökad ledrörlighet
•    ökad koncentration och energi
•    minskning av aggression
•    ökad impulskontroll
•    bättre sömnkvalité

TAY som metod inom vården

Den traumaanpassade yogan (TAY) i Sverige har utvecklats i samarbete med ledande forskare och sakkunniga gällande kroppsbaserade metoder som stöd vid trauma och vanligt förekommande samtida psykiatriska sjukdomstillstånd och passar bra som stöd just inom psykiatrin. Metoden används idag nationellt som komplementärt stöd till annan behandling bl.a inom den svenska Rättspsykiatrin. TAY-Sveriges metoder används vid samtliga brittiska kvinnoanstalter, inom Barn-och Ungdomspsykiatrin (BUP) samt vuxenpsykiatrin i Upstate New York. BUP i Örebro är först ut i Sverige med att utbilda personal inom metoden. TAY är på väg att implementeras inom fler psykiatriska kliniker i Sverige under 2022-23 och finns även som stöd inom Humanas HVB verksamhet, vid 2nd Chance som arbetar med utsatta människor i Stockholm, Rise som arbetar med personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen samt Vision Omsorg som stöd vid missbruksbehandling. Traumaanpassad Yoga (TAY) används även inom samtliga av Prison Yoga Projects internationella program samt även brett inom organisationer internationellt som arbetar med personer som varit utsatta för trauma.

Lär dig mer om yoga för mental hälsa

Privatperson

  • Gå en kurs i yoga för stresshantering
  • Privat behandling

Yogalärare/Vårdpersonal

  • Läs mer om TAY och utbilda dig
  • TAY-utbildade lärare i Sverige
  • The Minded Institute (England)